TUTKIJAT


Musiikki on läsnä yhteiskunnan jokaisella osa-alueella, ja kaikilla on jonkinlainen kosketus musiikkiin. Tutkimalla musiikkia kulttuurissa ja kulttuuria musiikissa, pääsemme pureutumaan tarkemmin kulttuurin ja yhteiskunnan laajempaan toimintalogiikkaan. Minua kiinnostavat erityisesti etnisyyden esitystavat musiikissa, muusikoiden identiteetit ja niiden muutosprosessit ja musiikin käyttö poliittisena ja manipulaation välineenä. Väitöstutkimukseni tarkastelee laajasti ottaen kulttuuristen esitystapojen rakentamisen, neuvottelun ja ylläpitämisen käytäntöjä tämän päivän Suomessa. Osa kiinnostuksestani on soveltavassa etnomusikologiassa, joka tapahtuu pääosin akateemisen maailman ulkopuolella. Näitä musiikin tutkimuksessa hankitun tiedon käytännön sovelluksia toteuttaa Kulttuuriosuuskunta Uulu, jonka hallituksen puheenjohtajana toimin.  Lue lisää
Etnomusikologina olen kiinnostunut musiikin suhteesta sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin. Väitöskirjatutkimuksessani syvennyn äänitteisiin. Niiden suhde musiikkikulttuurin on ajankohtainen kysymys. Luovan talouden ajattelussa kulttuuri on identiteettiä rakentavan kulutuksen kohde. Äänitteiden tuotantoon on kuitenkin perinteisesti sisältänyt jännitteitä, jotka syntyvät talouden ja taiteen välille. Myös taiteellisesti motivoituneen äänitetuottajan on pitänyt saada kompensoitua tuotantokulut jollain tavalla, useimmiten myymällä tuotettuja äänitteitä. Tuotannon rakenteet ovat muuttumassa internetin jakelumahdollisuuksien ja ohjelmistopohjaisen äänitystekniikan myötä.  Lue lisääKiinnostukseni kohde on erityisesti populaarimusiikki (kaupallinen musiikki) ja sen historia. Minua kiinnostavat musiikin erilaiset käyttötarkoitukset sekä rooli yksilö- ja yhteisötasolla. Olen kiinnostunut myös musiikkiteknologian historiasta, (populaari)kulttuuri-ilmiöiden leviämisestä ja niille annetuista merkityksistä eri kulttuureissa eri aikoina sekä populaarimusiikin lokalisoitumisesta, glokalisoitumisesta ja globalisoitumisesta.

Työskentelen Kulttuuriosuuskunta Uulussa ja viimeaikoina olen tehnyt työtä erityisesti ikäihmisten parissa. Työni kautta olen kiinnostunut myös ikäihmisten musiikillisesta menneisyydestä ja sen roolista nykypäivänä. Erityiseti muistisairaiden musiikilliset muistot kiinnostavat minua. Lue lisääKuva: Lari Aaltonen

Olen päätoimisesti freelancermuusikko ja lauluntekijä. Pääinstrumenttini ovat jouhikot sekä laulu. Sivutoimenani opetan Sibelius-Akatemiassa vanhaa kansanmusiikkia.

Valmistuin etnomusikologian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2008. Pro gradu -tutkielmani käsitteli oulankalaisen Marina Takalon runolaulurepertuaaria. Pääasiallinen tutkimusintressini onkin ollut suomalaisissa kansanomaisissa lauluperinteissä. Tämän lisäksi olen tutkinut savokarjalaista ja virolaista jouhikkoperinnettä. Lue lisääKuva: Lari Aaltonen
Mikko Pollari

Lähtökohtani historian tutkimuksessa on yksilö ja hänen aina omalaatuinen tapansa käsittää aikansa. Erityisen kiinnostavaksi koen yhteisöllisten käsitteiden rakentamisen ja rajaamisen ja näiden rajojen ylittämisen, sopimattomuuden. Tämä on johtanut minut muun muassa teosofian, tolstoilaisuuden ja sukupuoliradikalismin kaltaisten aiheiden äärelle. Lue lisää